Chỉnh lưu công nghiệp Semikron
Nội dung
MODEL sản phẩm :
IGBT SKM500GA123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GAL123D 1200 V
IGBT SKM50GAL12T4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GB063D 600 V
IGBT SKM50GB123D 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GB12T4 1200 V
IGBT SKM50GB12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM50GD125D 1200 V
IGBT SKM600GA12E4 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM600GA12T4 1200 V
IGBT SKM600GA12V 1200 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM600GA176D 1700 V
IGBT SKM600GB066D 600 V Semikron Vietnam distributor
IGBT SKM600GB126D 1200 V
IGBT SKM75GAL063D 600 V Semikron
Chỉnh lưu công nghiệp Semikron
Chỉnh lưu công nghiệp Semikron
: Mr Phong
: 0901390345
: Tp.Hồ Chí Minh
: 14/11/2020
: 15/09/2020 : 27
Print