Sản phẩm
giám định hàng hải
giám định hàng hải
giám định hàng hải
Nguồn gốc sản phẩm:
Đơn hàng nhỏ nhất:
Hình thức thanh toán:
Đơn giá: 0
Bảo hành:
Thời gian giao hàng: 0
Chiết khấu:
: 30/12/2010 : 3672
Print
Survey, Inspection of Agriculture - Industry - Marine Group (AIM Control) Asia and Worldwide: Email: aimcontrol@vnn.vn; aimcontrol@hotmail.com;

ACTIVITIES:
Certification
Inspection
Survey
Quality Goods Control
Pre-shipment Inspection
Laboratory Services, Testing & Analysis
Factory Audit
Inspection Technical Consultancy
Project Control Inspection
Diving and Underwater Works Marine & Offshore
surveyors / inspection Agriculture surveyors / inspection Industry surveyors / inspection

OUR COMPANMY CONTACT ADDRESS:
Tel: 848-3832-7204
Fax: 848-3832-8393
Cel: 84903615612
Skype: aimcontrol
E-mail:aimcontrol@vnn.vn; aimcontrol@hotmail.com
Add: 45, Street 03, Ward 04, District 03, Ho Chi Minh, Vietnam.
http://www.aimcontrolgroup.com
http://www.giamdinh.org
http://www.inspectionvietnam.com
http://www.vietnamexpediting.com


Liên hệ với công ty
Họ và tên
Email
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung
Giới hạn 400 ký tự